Więcej Płoniny w Starych Tarnowicach

Dnia 11 marca 2011 roku na terenie zamku w Starych Tarnowicach, została przeprowadzona kontrola Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wyniku której dokonano oględzin elementów architektonicznych, które mogą pochodzić z pałacu w Płoninie. Poniżej treść ustaleń:

W dniu dzisiejszym dokonano oględzin elementów architektonicznych znajdujących się na terenie zespołu zamkowego w Starych Tarnowicach. Zgodnie z oświadczeniem właściciela z terenu pałacu i parku w Płoninie pochodzi portal główny zamontowany na elewacji zachodniej, altana ogrodowa, tralki i płyty posadzkowe oraz dwie płyty kamienne z widocznym kapinosem i jeden postument kamienny.

Wykonano dokumentację fotograficzną i wykonano pomiary wszystkich elementów za wyjątkiem portalu. Krótki opis i wymiary w załączeniu.

Pan Rajner Smolorz oświadczył, że portal trafił do Starych Tarnowic na podstawie pisemnej umowy z właścicielką, panią Elżbietą Z. M. Umowa przewidywała przeprowadzenie prac konserwatorskich portalu, a ponieważ nie uiszczono zapłaty za wykonane prace, portal został zatrzymany w Starych Tarnowicach wmurowany w otwór wejściowy. Pan Smolorz oświadczył również, że posiada umowę o stałej ekspozycji zawartą w dniu 09.092010 z właścicielką pałacu w Płoninie, wyrażającą zgodę na eksponowanie portalu w Starych Tarnowicach. Jednocześnie umowa przewiduje, że w razie odbudowy pałacu w Płoninie portal powróci na pierwotne miejsce pod warunkiem zwrotu kosztów renowacji i transportu przedmiotu (!).
Ponadto właściciel oświadczył, że istnieje możliwość wymontowania portalu, jednakże może to spowodować uszkodzenie elementów kamiennych. Pan Smolorz stwierdził, że poinformował panią Z. M. w chwili przyjęcia portalu do renowacji o konieczności zgłoszenia władzom konserwatorskim faktu planowanego przeprowadzenia renowacji portalu. Pani M. Z. zapewniła, że dopełni wszystkich koniecznych formalności.

W terminie do dnia 11.04.2011 zobowiązuje się Pana Smolorza do przedłożenia sprawozdania z przeprowadzonych prac konserwatorskich przy portalu i altanie. (pozostałe elementy w chwili obecnej nie zostały poddane konserwacji).

Jednocześnie zobowiązuje się Pana Smolorza do wystąpienia do delegatury w Legnicy, WUOZ we Wrocławiu z prośbą o wyrażenie zgody na tymczasowe przeniesienie i ekspozycję w Starych Tarnowicach w/w elementów.

Pan Smolorz oświadczył, że nigdy nie przejął kartusza herbowego z pałacu w Płoninie.

W załączniku znajduje się inwentaryzacja elementów z pałacu w Płoninie, znajdujących się dzisiaj w Starych Tarnowicach:

– postument – 1 szt.

– tralki – 13 szt.

– nakrywa

– płyta tarasowa lub pokrycie schodów – ok. 27 szt.

– kolumny – 6 szt. (część altany)

– kamienne stopnie – 9 szt. (nie wiadomo, czy są oryginalną częścią altany)